Reactie op Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Naar aanleiding van een inspectiebezoek in december 2020 concludeerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat AZR-ZORG op veel onderdelen tekortschoot in de geboden thuiszorg en de organisatie van de zorg. In januari 2021 heeft de IGJ AZR-ZORG een aanwijzing gegeven. In deze aanwijzing heeft de IGJ zeven normen geformuleerd waaraan AZR-ZORG binnen een opgegeven termijn moet voldoen.

AZR-ZORG is vreselijk geschrokken van de bevindingen van de IGJ en is vervolgens hard aan de slag gegaan om te verbeteren op alle punten. Omdat het ons begin maart nog niet was gelukt om alle verbeterpunten door te voeren, heeft de IGJ ons een last onder dwangsom opgelegd.

Het is ons inmiddels wel gelukt om te voldoen aan de zeven normen die de IGJ heeft vastgesteld. Volgens de rapportbrief van 26 april 2021 van de IGJ voldoen wij op alle punten, op één onderdeel na; de medicatieveiligheid. De beschreven bevindingen in de rapportbrief zijn juist maar de conclusie die de IGJ daaraan verbindt niet. Een aantal relevante feiten heeft de IGJ niet genoemd, welke echter wel relevant zijn voor de beoordeling van het onderdeel ‘medicatieveiligheid’. We lichten dit onderdeel graag toe.

In de rapportbrief van de IGJ van 26 april 2021 wordt een aantal specifieke voorbeelden genoemd aan de hand waarvan de IGJ concludeert dat bij twee cliënten de medicatieveiligheid niet op orde is. De conclusie van de IGJ worden door AZR-Zorg niet gedeeld. We gaan hierna specifiek in op de door de IGJ geschetste voorbeelden.

De bevindingen zoals beschreven door de IGJ ten aanzien van de macrogol zijn niet volledig. Het is juist dat de macrogol wel op de medicatielijst stond maar niet op de aftekenlijst. De macrogol was voorgeschreven in de periode december 2020 t/m februari 2021. De medicatielijst van deze cliënt gold van april 2020 t/m juni 2021 en dateert van 4 maart 2021. De aftekenlijst van deze cliënt wordt iedere drie maanden verstrekt. De nieuwste aftekenlijst dateerde van april 2021. Op dat moment had de cliënt geen macrogol meer voorgeschreven gekregen. Het is dan ook logisch dat de macrogol niet op de aftekenlijst stond.

De handgeschreven medicatie op de aftekenlijst wordt verklaard doordat de medicatielijst en aftekenlijst niet met elkaar overeenstemmen en het opvragen van een nieuwe aftekenlijst enkele dagen, en soms zelfs langer dan een week, duurt. In de tussentijd wordt de medicatie met de hand op de aftekenlijst erbij geschreven om te voorkomen dat de cliënt de voorgeschreven medicatie niet krijgt.

De IGJ stelt dat het tijdelijke medicijn bij dezelfde cliënt geen einddatum staat. Op de aftekenlijsten staan geen einddata. Op de medicatielijst staat de einddatum van dit tijdelijke medicijn duidelijk vermeld. Bovendien verstrekt de apotheker niet meer medicatie dan is voorgeschreven.

De dosering van de inhalatiemedicatie bij de andere cliënt is tweemaal daags. Er geldt geen specifiek toedieningstijdstip en het gebruik is ‘bij benauwd zijn’. AZR-ZORG heeft alleen de ochtenddosering afgetekend op de toedieningslijst omdat met de cliënt en één van zijn kinderen is afgesproken dat de cliënt de tweede dosering zelf inneemt op een voor de cliënt wenselijk moment, bijvoorbeeld omdat hij op dat moment benauwd is. Op de toedieningslijst mag AZR-ZORG de tweede dosering dan niet aftekenen. De cliënt heeft zijn medicatie echter wel gekregen.

Het is juist dat bij een ander medicijn op de toedieningslijst bij de dosering staat: ‘voor 3 dagen daarna stop’. Het betreft bloeddrukmedicatie dat dagelijks genomen moet worden. Op de medicatielijst staat geen einddatum omdat deze medicatie doorlopend is. Op de toedieningslijst staat bij dit medicijn ook: ‘continu’. Daarnaast heeft AZR-ZORG van de apotheek van dit medicijn voor zeven dagen (één keer per dag) medicatie gekregen. De opmerking ‘voor 3 dagen daarna stop’ op de toedieningslijst is derhalve onjuist. Het was beter geweest als AZR-ZORG een nieuwe toedieningslijst zou hebben opgevraagd bij de apotheek. Maar daarvoor geldt dat dit enkele dagen of zelfs langer duurt en in de tussentijd de medicatielijst en toedieningslijst niet op elkaar aansluiten.

AZR-ZORG vindt het jammer dat de IGJ voornoemde nuances niet heeft meegenomen in de rapportbrief. Rekening houdend met deze nuances en aanvullende bevindingen is de conclusie van de IGJ dat de medicatieveiligheid bij AZR-ZORG niet op orde is, dus niet juist.

AZR-ZORG realiseert zich het belang van goede en veilige zorg en heeft sinds januari van dit jaar vele veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. We zijn er trots op dat het ons in zo’n korte tijd is gelukt weer te voldoen aan de normen. AZR-ZORG heeft veel geleerd van het inspectiebezoek en meent dat er inmiddels weer sprake is van kwalitatief goede en veilige zorg. Ook in de toekomst zal AZR-ZORG zich hiervoor blijven inspannen en verder bouwen aan een gezonde organisatie.

Bent u geïnteresseerd? Heeft u een vraag of opmerking? Aarzel niet, bel ons of stuur ons een e-mail: info@azr-zorg.nl

070 308 55 39

085 – 210 11 44