AZR-ZORG is gericht op het zo lang mogelijk bieden van zorg in de vertrouwde omgeving van de cliënten.
Daarbij houdt AZR-ZORG rekening met zowel de sociale als de culturele aspecten van haar cliënten.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:
  • Vraag gestuurde zorg bieden 24 uur per dag  de verschillende doelgroepen van verschillende leeftijden in Den Haag en elders, waarbij aandacht wordt besteedt aan etnische achtergrond.
  • Het begeleiden van AVG project. Dit is een project dat onnodige medicatiegebruik terug moet dringen,  waarmee de gezondheid bevorderd en de  zorgkosten omlaag gaat. De patiënten  worden begeleid  bij medicatie gebruik en word voorlichting geven over  geneesmiddelen..
  • Dag verzorging ouderen; begeleiding van de ouderen, maken van handwerk, maaltijden maken, sociale ondersteuning.
  • Samen met anderen signalerend en ondernemend zijn in de aanpak van vragen in de samenleving met opname gericht op de zorg / thuiszorg, zoals seniorenvoorlichting en het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen
emotionheader_4

AZR-ZORG heeft als primaire missie het vergroten van het zorgbereik met name onder ouderen met een niet westerse migratie achtergrond. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er bij deze groep sprake is van onderbenutting, dit wordt met name veroorzaakt door factoren als verschil in culturele achtergrond, taalachterstand c.q. taalbarrières en onbekendheid met de zorgmogelijkheden. Hoewel AZR-ZORG zich op alle zorgvragers richt, sluit het profiel van AZR-ZORG als interculturele zorgaanbieder goed aan bij de vraag van deze doelgroep. Hierdoor is de toegang tot de zorg zeer laagdrempelig. AZR-ZORG is continu op zoek naar verbeteringen. Externe factoren, wijzigingen in het zorgaanbod worden voortdurend gemonitord om daar voordeel mee te doen. AZR-ZORG is sinds 2017 erg actief met het optimaliseren van de zorg middels de laatste technologieën.

Regie op eigen leven, keuzevrijheid en het behoud van zelfredzaamheid staan centraal binnen AZR-ZORG. AZR-ZORG gelooft in de eigen kracht van mensen. AZR-ZORG stimuleert cliënten daarom te doen wat bij hen past en te kiezen voor het eigen leven. Ongeacht de beperkingen en achtergrond van de cliënt, biedt AZR_ZORG ondersteuning aan de sociaal kwetsbare mensen in de maatschappij.

Voor de cliënt is het mogelijk voorkeuren aan te geven binnen de gestelde kaders van de indicatie, en “de rechten en plichten van de zorgverlener”. Op deze wijze wordt er zorg aangeboden die aansluit bij de wensen, voorkeuren en gebruiken van de cliënt.  Voornoemde heeft bijvoorbeeld betrekking op de persoonlijke match met de hulpverleners, tijdstip, duur en momenten van zorgverlening, prioriteiten van de werkzaamheden, persoonlijke gebruiken of gebruiken in het huishouden. Deze afspraken worden opgenomen in het Zorgleefplan. AZR-Zorg gaat uit van een belevingsgerichte zorg, uitgangspunt is de visie: “Wij helpen mensen een levensweg te geven en deze op hun manier te vervolgen”. Kernwaarden hierbij zijn: respect voor autonomie en gelijkwaardigheid. Daarnaast is AZR-ZORG sinds kort begonnen met een eigen innovatie lab, “Digitalisering van optimale begeleiding” genaamd. Op deze wijze wordt er op basis van een profiel van de cliënt, digitale begeleiding aangeboden.